Samsek utlyser uppsatsstipendium för höstterminen 2012

Syfte
Samsek skall varje termin göra avsättning till ett stipendium som ska gå till uppsatsrelaterade kostnader för sektionens medlemmar. Detta var förut ett individuellt stipendium men beslut har fattats att det hädanefter ska bli ett uppsatsstipendium, (C, D eller masteruppsats). Allt detta för att finansiera uppsatsidéer som annars kanske inte skulle kunna vara möjliga att genomföra.

Stipendieansökan
Uppsatsstipendiet måste ansökas via Samsek och den/de som ansöker måste vara medlem/-ar i Samsek och även i någon av dess underföreningar. Således är det även ett krav att vara medlem i Umeå Studentkår.

En beskrivning skall lämnas in på 1-2 sidor, där uppsatsidén och en redovisning av hur stipendiepengen skall användas presenteras. Vad gäller redovisningen av användningen av stipendiepengen så skall detta även kunna styrkas med kvitto (för exempelvis resor, framtagandet av material eller annat relevant för uppsatsarbetet).

Det som ligger till grund för bedömning av ansökan utgörs av huvudsakligen tre aspekter: (1) uppsatsidéns kvalité, (2) uppsatsidéns genomförbarhet och (3) uppsatsidéns relevans för aktuellt utbildnings-/forskningsområde.

Person och kontaktuppgifter, vid vilken institution man läser och vem/vilka som är handledare för uppsatsen skall också finnas med i beskrivningen.

Övriga villkor och övrig information
En och samma person kan endast få stipendium en gång.

Sista datum för ansökan är 15:e december 2012.

Lägg din ansökan i Samseks postfack (i Umeå studentkårs lokaler) eller maila till ordforande@samsek.se

Ytterligare funderingar? Kontakta gärna Samseks ordförande på ovan nämnda mail.

Kårhusstiftelsen utlyser verksamhetsbidrag

Följande textutdrag är en del av ett informationsutskick från Kårhusstiftelsen:

”Härmed utlyser Kårhusstiftelsen höstens verksamhetsbidrag.

Bidragets syfte är att främja olika projekt och initiativ förenliga med KHS ändamålsparagrafer.

Berättigade att söka stöd är föreningar verksamma inom Umeå studentkår samt pubmästerier/kårhusverksamheter lokaliserade i Universumhuset.

Sista ansökningstid för höstens verksamhetsbidrag är 1 november 2012 kl.15:00.

För mer information samt rekvirering av ansökningsblankett var vänlig kontakta: bokeskog@umeastudentkar.se”

Studenträtt – En träff om dina rättigheter och skyldigheter som student

Utbildningsbevakarna från HHUS, Betsek och Samsek bjuder in till en träff tisdagen den 9:e oktober som kommer beröra ämnet studenträtt. Under träffen kommer det, bland annat, tas upp: studenters rättigheter och skyldigheter, hur studenter utövar studentinflytande samt hur studenter ska förhålla sig till gällande lagar och bestämmelser på Umeå universitet.

För ytterligare information om tid, plats, anmälan med mera, se följande länk: http://www.studentumea.se/evenemang/view/studentratt

Välkomna!