Samsek utlyser uppsatsstipendium för vårterminen 2013

Syfte

Samsek skall varje termin göra avsättning till ett stipendium som ska gå till uppsatsrelaterade kostnader för sektionens medlemmar. Detta var förut ett individuellt stipendium men beslut har fattats att det hädanefter ska bli ett uppsatsstipendium (C, D eller masteruppsats) som uppgår till en summa av 5000 kr. Allt detta för att finansiera uppsatsidéer som annars kanske inte skulle kunna vara möjliga att genomföra.

Stipendieansökan

Uppsatsstipendiet måste ansökas via Samsek och den/de som ansöker måste vara medlem/-ar i Samsek och även i någon av dess underföreningar. Således är det även ett krav att vara medlem i Umeå Studentkår.

En beskrivning skall lämnas in på 1-2 sidor, där uppsatsidén och en redovisning av hur stipendiepengen skall användas presenteras. Vad gäller redovisningen av användningen av stipendiepengen så skall detta även kunna styrkas med kvitto (för exempelvis resor, framtagandet av material eller annat relevant för uppsatsarbetet).

Det som ligger till grund för bedömning av ansökan utgörs av huvudsakligen tre aspekter: (1) uppsatsidéns kvalité, (2) uppsatsidéns genomförbarhet och (3) uppsatsidéns relevans för aktuellt utbildnings-/forskningsområde.

Person och kontaktuppgifter, vid vilken institution man läser och vem/vilka som är handledare för uppsatsen skall också finnas med i beskrivningen.

Övriga villkor och övrig information

En och samma person kan endast få stipendium en gång.

Sista datum för ansökan är 2:a april 2012.

Lägg din ansökan i Samseks postfack (i Umeå studentkårs lokaler) eller maila till ordforande@samsek.se

Efter att uppsatsen har genomförts skall någon form av resultat redovisas. Uteblir denna prestation så kan stipendietagaren bli återbetalningsskyldig.

Ytterligare funderingar? Kontakta gärna Samseks ordförande på ovan nämnda mail.